Angam Ayurveda Bangalore

Angam Ayurveda, Bangalore

Ganganagar (Opp. Unilet Appliances), #108 H, Old #13, 3rd Main, R.T Nagar, Bangalore, Karnataka - 560032

 • 1 Speciality

About

Specialities

 • Ayurveda

Services

 • Abhyangam (Body Massage)
 • Abhyangam with steam
 • Patra Potala Sweda
 • Greeva Basti
 • Janu Basti
 • Kashaya Basti
 • Kati Basti
 • Kashaya Dhara
 • Ksheera Dhara
 • Takra Dhara
 • Lekhana Basthi
 • Matra Basti
 • Lepanam EKANGAM
 • Navara Kizhi
 • Nasyam
 • Pizhichil (Thaila Dhara)
 • Podi Kizhi
 • Pichu
 • Siro Basti/Dhara
 • SiroLepam
 • SiroPichu
 • Sneha Panam
 • Tarpanam
 • Thalam
 • Thala Pothichil
 • Uro Basti
 • Udwarthanam
 • Ushma Swedam
 • Upanaham
 • Vamanam
 • Virechanam

Map