Neurosurgeons in Rohtak

Dr.N.K. Sharma Neurosurgeon in Rohtak

M.Ch (Neurosurgery)

  • Rohtak
  • 1 Hospital
View Profile
Dr. Amit lamba Neurosurgeon in Rohtak

M.Ch (Neurosurgery)

  • Rohtak
  • 6 Years Experience
  • 1 Hospital
View Profile
Dr. Vikram Deswal Neurosurgeon in Rohtak

MBBS, MS, DNB (Neurosurgery)

  • Rohtak
  • 3 Years Experience
  • 1 Hospital
View Profile
Dr. Vinod Malik Neurosurgeon in Rohtak

M.S., M.CH (Neuro Surgery)

  • Rohtak
  • 1 Hospital
View Profile
Dr. Vineet Neurosurgeon in Rohtak
View Profile